Start of main content

Oleg Nizhnikov

Tinkoff

Oleg Nizhnikov
Scala developer, architect, zealot of functional programming. 12 years of backend development experience.